Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administratorem danych osobowych jest:

Niepubliczne Przedszkole „Motylek” Justyna Kur
ul. Parkowa 5A/2, 22-470 Zwierzyniec
Tel. 883-033-160
e-mail: przedszkole.motylek@op.pl
NIP 922-28-68-011
Jako Administrator Państwa Danych Osobowych odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

II. Sposób zbierania danych osobowych

Dane osobowe zbierane w serwisie są przekazywane bezpośrednio przez użytkowników za pomocą formularza kontaktowego, zapisu do newslettera, w procesie rekrutacji, w trakcie rozmowy telefonicznej. Oprócz tego serwis automatycznie zapisuje w pamięci urządzenia końcowego pliki cookies i odnotowuje adres IP. Serwis realizuje również funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www, obsługiwanego przez (Operatorem jest Niepubliczne Przedszkole Motylek Justyna Kur z siedzibą w Zwierzyńcu). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do złożenia zapytania oraz odpowiedzi na nie, ale i niezbędne do wykonywania usługi, wypełnienia obowiązków pracodawcy i realizacji umowy sprzedaży.

III. Zakres i cel zbierania danych osobowych

 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. To Użytkownik decyduje, czy chce, aby pliki cookies były zapisywane na jego komputerze.
 • Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe”(persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Zgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) każdy użytkownik ma prawo zadecydowania o zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez modyfikacje ustawień przeglądarki.
 • Zmiana w konfiguracji obsługi plików cookies w przeglądarkach jest opisana na stronach producentów oprogramowania:
 1. Edge
 2. Internet Explorer
 3. Chrome
 4. Safari
 5. Firefox
 6. Opera
UWAGA: Pliki cookies nie są wykorzystywane w celach identyfikacji tożsamości użytkowników.
 • Administrator danych może kontaktować się z użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub/i telefonicznie w sprawach związanych z przesłanymi zapytaniami.
 • Każdy użytkownik ma prawo zmienić, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe, wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, osobiście przesyłając dyspozycję do Administratora danych pocztą elektroniczną na adres: przedszkole.motylek@op.pl
 • Administrator danych zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
 • Dostęp do danych osobowych przetwarzanych w systemie Administratora danych mają wyłącznie osoby przez niego upoważnione i zobowiązane do zachowania danych w poufności.
 • Administrator danych stosuje opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności użytkownikom serwisu.
 • Dopuszcza się zaistnienie sytuacji, w której zmianie nieznacznie ulegnie zakres zbieranych danych lub sposób ich zabezpieczenia przy zachowaniu prywatności użytkowników.
 • Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec Administratora danych o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.
 • W Serwisie mogą zostać zamieszczone odnośniki i przekierowania do innych stron www. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach.
 • Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronach Serwisów wraz z datą ostatniej aktualizacji.

IV. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Państwa danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane:
 1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do przedszkola (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 2. w celu wykonania zawartej umowy o świadczenie usług przedszkolnych, w tym zapewnieniu poprawnej jakości usług przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu oraz okresie archiwizacji na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
 3. w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki w czasie pobytu w przedszkolu oraz wypełnienie obowiązków prawnych związanych z tą opieką, które określają przepisy prawa regulujące działalność przedszkoli, w szczególności ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. Nr poz. 59) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 6. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 7. w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami itp. (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

V. Zgoda

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy poprosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwić, np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie. Udzieloną nam zgodę mogą w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

VI. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VII. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe wynikające z realizacji zamówienia będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową zawarty w art. 118 kc, liczony od końca roku w którym zlecenie zostało wykonane, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

VIII. Odbiorcy danych

Do Państwa danych mogą mieć dostęp nasi pracownicy na podstawie upoważnień lub przedstawiciele – specjaliści, podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, teleinformatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, placówki medyczne, podmiotom świadczącym usługi prawne, doradcze, konsultacyjne, audytowe, marketingowe, podmioty świadczące usługi pomocy pedagogiczno-psychologicznej, logopedycznej organy i instytucje państwowe, organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

IX. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 6 ust. 1 lit.b RODO w związku z art. 7 ust. 4 RODO. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do złożenia zamówienia. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby upoważnione do przetwarzania danych i uprawnione na podstawie prawa organy publiczne.

XI. Skarga

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kontakt i informacje

Niepubliczne Przedszkole Motylek Justyna Kur z siedzibą:
ul. Parkowej 5A/2, 22-470 Zwierzyniec
tel. 883-033-160
e-mail: przedszkole.motylek@op.pl